Oppgaver

Kontrollutvalget skal sørge for at innbyggerne og andre har tillit til kommunen, at kommunen leverer effektive tjenester i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets intensjoner og vedtak. Kontrollutvalget skal bidra til:

  • god kvalitet i kommunens tjenester
  • produktivitet og mest mulig effektiv ressursutnyttelse
  • å sikre at kommunedirektøren etterlever politiske vedtak

Her finner du mer informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og om saker som er viktige for utvalget:

Kontrollutvalgsboken
Habilitet i kommuner og fylkeskommuner
85 tilrådingar for styrkja eigenkontroll i kommunane 151209
Beskytt kommunen – håndbok i antikorrupsjon – Transparency International
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon