Velg kontrollutvalg:

Kommunaldepartementets veileder «Kontrollutvalsboka –  Om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet» foreligger nå i en oppdatert 3. utgave.

Aktørene i egenkontrollen er kommunestyret, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, kommunedirektøren og revisor. En god egenkontroll krever et godt samspill mellom disse, og skal styrke innbyggernes tillit til kommunen gjennom å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. For at dette samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres roller og har gjensidig respekt for hverandres oppgaver og roller. Kontrollutvalgshåndboka er en veileder som skal bidra til skape større forståelse for rollen og oppgavene til kontrollutvalget og å medvirke til et godt samspill mellom de ulike aktørene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjør rede for departementets sin generelle forståelse av ny kommunelov og de aktuelle forskriftene i kontrollutvalgsboka, og den nye utgaven er etterlengtet. Boka er en veileder som kan være en god rettesnor for arbeidet, sjøl om kommunene har et selvstendig ansvar for sine vedtak og hvordan de bruker loven. Lenke til 3. utgave av veilederen «Kontrollutvalsboka – Om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet» finner du her sammen med mer informasjon fra departementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalsboka/id2893214/

 

Hvordan påvirker koronaepidemien sekretariat og kontrollutvalg

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger Kontrollutvalg Fjell IKS rådene fra nasjonale myndigheter med flere.

Dette medfører bruk av hjemmekontor og minst mulig reising i forbindelse med jobb. Møteaktivitet i form av fysiske møter kan erstattes med telefonmøter eller møter via Teams.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har igjen gitt midlertidig tillatelse til fjernmøter i egen forskrift. Publikum kan lytte til fjernmøtene, og framgangsmåten publiseres i forbindelse med hvert enkelt møte.

Innføring av hjemmekontor medfører ikke særlige problemer for oss, og vi jobber som normalt. Vi kan kontaktes på telefon eller epost.

 

Offentlige møter under koronasituasjonen

Mange av våre møter vil i den nærmeste tida bli digitale, og vil bli avholdt i Microsoft Teams. Det vil bety endrede vilkår også for eventuelle tilhørere.

Dersom du ønsker å være til stede som tilhører på et av disse møtene, kan du sende en beskjed til oss via tb@kontrollutvalgfjell.no. Vi vil sende deg en link slik at du kan delta på møtet som tilhører.

For å se om et møte er på nettet, sjekk «møtested» under innkallingen for det enkelte møtet. Dersom det her står «Fjernmøte» er dette et digitalt møte.