Velg kontrollutvalg:

Kommunaldepartementets veileder «Kontrollutvalsboka –  Om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet» foreligger nå i en oppdatert 3. utgave.

Aktørene i egenkontrollen er kommunestyret, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, kommunedirektøren og revisor. En god egenkontroll krever et godt samspill mellom disse, og skal styrke innbyggernes tillit til kommunen gjennom å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. For at dette samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres roller og har gjensidig respekt for hverandres oppgaver og roller. Kontrollutvalgshåndboka er en veileder som skal bidra til skape større forståelse for rollen og oppgavene til kontrollutvalget og å medvirke til et godt samspill mellom de ulike aktørene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjør rede for departementets sin generelle forståelse av ny kommunelov og de aktuelle forskriftene i kontrollutvalgsboka, og den nye utgaven er etterlengtet. Boka er en veileder som kan være en god rettesnor for arbeidet, sjøl om kommunene har et selvstendig ansvar for sine vedtak og hvordan de bruker loven. Lenke til 3. utgave av veilederen «Kontrollutvalsboka – Om rolla og oppgåvene til kontrollutvalet» finner du her sammen med mer informasjon fra departementet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalsboka/id2893214/